Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: algemeen

Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke tot stand komen tussen VWR International bv en de klant zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.

Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door VWR International bv werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor de overeenkomst die er het voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan het stilzwijgen van VWR International bv worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

Artikel 2: gebruik

De producten die wij leveren zijn bedoeld voor gebruik in overeenstemming met de documentatie en specificaties van de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Desondanks is VWR International bv als distributeur voor een aantal specifieke producten (actieve farmaceutische ingrediënten) niet in staat om aan de eisen (Europese GDP-richtlijnen voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik) te voldoen en kan VWR International bv de producten niet verkopen.
De producten die wij leveren kunnen niet worden gebruikt als actieve ingrediënten in de humane of diergeneeskunde. Voor gebruik als farmaceutica, cosmetica, voedseladditieven, landbouwmiddelen, pesticiden of huishoudelijke middelen, moet de klant contact opnemen met de lokale VWR verkooporganisatie. Onze klanten die deze producten willen gebruiken als farmaceutica, cosmetica, voedsel of voor elk ander gebruik moeten hun eigen inspecties en controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met hun lokale wet- en regelgeving (bijv. de Europese farmacopee).
In geen geval zal VWR International bv aansprakelijk zijn als een klant niet volgens de voorschriften gebruik maakt van een product. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te voldoen aan alle toepasselijke gezondheids- en veiligheidsregels en andere regelgevingen en passende maatregelen te nemen met betrekking tot de opslag, verwerking, verkoop en het gebruik van de producten.
 

Artikel 3: promoties e.d.

Alle promoties, brochures, catalogi en prijslijsten, in welke vorm ook, maken geen offerte uit en worden gedaan zonder verbintenis vanwege VWR International bv.

 

Artikel 4: wijzigingen aan offertes

Offertes van VWR International bv zijn gebaseerd op de behoeften van de klant. VWR International bv behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de offertes indien dit noodzakelijk voorkomt.

 

Artikel 5: kosten verbonden aan project studies

VWR International bv is gerechtigd om, in voorafgaande afspraak, kosten verbonden aan een project studie in rekening te brengen bij de klant indien geen overeenkomst wordt bereikt.

 

Artikel 6: bestellingen

Elke bestelling, opdracht of order van de klant, van zodra ontvangen door VWR International bv, in welke vorm ook, verbindt onherroepelijk de klant tot afname van de goederen en betaling van de factuur.

Aanpassingen of wijzigingen door de klant zijn enkel mogelijk, mits voorafgaand schriftelijk akkoord van VWR International bv.

VWR International bv is slechts verbonden na schriftelijke bevestiging aan de klant.

 

Artikel 7: prijzen

De door VWR International bv vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, zonder additionele bijdragen, toeslagen en kosten, waaronder onder meer doch niet beperkend recupel bijdragen, accijnstoeslagen, transportkosten en administratiekosten.

De prijzen van VWR International bv hebben betrekking op de goederen in standaardverpakkingen geleverd in België en GH Luxemburg. Indien de klant een buitengewone verpakking wenst, zoals speciale verpakking vereist voor zee-of luchttransport, een ander wijze van levering dan deze vermeld in artikel 9, eerste paragraaf van deze algemene verkoopsvoorwaarden of levering buiten het grondgebied van België en GH Luxemburg, zijn de daaraan verbonden kosten ten laste van de klant.

Voor de verwerking van kleine orders kan er een administratieve kost in rekening gebracht worden.

Naar aanleiding van de stijgende brandstofprijzen kan er een toeslag in rekening gebracht worden.

VWR International bv behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen om veranderingen in de marktomgeving weer te geven en om de producten te leveren tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending. Als de prijs verandert nadat de klant een bestelling heeft geplaatst, zal VWR International bv de klant voorafgaand aan de verzending een prijswijzigingsbericht sturen met de nieuwe prijs. De klant moet VWR International bv binnen vijf kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de orderbevestiging of de prijswijzigingsmelding schriftelijk op de hoogte stellen als de klant niet akkoord gaat met deze termijn of de nieuwe prijs, in welk geval VWR International bv zich het recht voorbehoudt om de bestelling of het desbetreffende onderdeel van de bestelling te annuleren.
 

Artikel 8: leveringstermijnen

De leveringstermijnen van VWR International bv zijn benaderend en informatief. Onder leveringstermijn wordt verstaan de termijn waarbinnen de goederen de magazijnen of werkhuizen van VWR International bv verlaten, dus niet de termijn waarbinnen de goederen de klant dienen bereikt te hebben. Vertragingen in de leveringen geven geen recht op schadevergoeding en kunnen in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of weigering om de goederen in ontvangst te nemen. Toeval en overmacht geven VWR International bv het recht om haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder enige schadeloosstelling of opzeg.

 

Artikel 9: leveringsplaats – en voorwaarden

Voor de leveringsplaats wordt overeengekomen, dat de goederen rollend tot op de aangeduide leveringsplaats kunnen worden gebracht en dat de aangeduide leveringsplaats bereikbaar is via gebruikelijke toegangen, d.i. gangen, liften (geen trappen). VWR International bv behoudt zich het recht voor om bijkomende transportkosten in rekening te brengen indien de leveringsplaats niet vrij toegankelijk is.

Voor goederen die onder Dry Ice of Blue Ice moeten worden getransporteerd, wordt een extra kost van 30 euro, exclusief BTW, aangerekend.

Het vervoer van de goederen is gekoppeld aan de met de klant overeengekomen incoterms.

Onze standaard incoterm is franco voor leveringen in België en GH Luxemburg (geen transportkosten, risico voor VWR International bv tot en met levering)

Indien de klant niet tijdig verzendingsinstructies verstrekt, behoudt VWR International bv zich het recht voor om stockagekosten aan te rekenen per maand vanaf het opslaan van de goederen. Elke begonnen maand is in haar totaliteit verschuldigd. Ook behoudt VWR International bv zich het recht voor om deze goederen op kosten en risico van de klant onder te brengen in een opslagplaats en dit na eenvoudige ingebrekestelling.

Voor het retour zenden van herstelde toestellen worden verpakkings- en transportkosten aangerekend.

 

Artikel 10: klachten

De klant dient onmiddellijk bij de levering van de goederen, deze te controleren en na te gaan of de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde goederen.

Klachten betreffende geleverde goederen kunnen niet worden aanvaard wanneer zij niet schriftelijk bij VWR International bv toekomen binnen de 48 uur na levering. Bij gebrek aan enige klacht binnen deze termijn worden de goederen geacht in goede staat te zijn, conform de bestelling en de specificaties van de klant en zonder beschadigingen.

Klachten aangaande verborgen gebreken dienen binnen de tien dagen na de ontdekking van deze gebreken aangetekend te worden gemeld bij VWR International bv.

In elk geval is iedere terugzending van goederen steeds aan de voorafgaande goedkeuring van VWR International bv onderworpen. Eveneens kan terugzending maar plaatsvinden indien bij de terugzending een door VWR International bv verstrekt retour ordernummer is vermeld.

Eventuele claims voor niet-bestelde artikelen of niet-levering moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur worden ingediend.

 

Artikel 11: terugzending van goederen

Retouraanvragen dienen binnen de tien dagen na levering aangevraagd bij VWR International bv.

Retouraanvragen worden slechts aanvaard indien de goederen zich bevinden in de gesloten originele verpakking en indien de originele verpakking niet is beschadigd, beschreven, beplakt of anderszins aangetast.

Indien VWR International bv, na akkoord, het goed terugneemt, zal VWR International bv 15 % van de totale waarde van de aankoop als restocking charges aanrekenen en 50€ als retourkost

De artikelen die niet tot het standaardprogramma van VWR International bv behoren en dus op speciale aanvraag van de klant besteld worden, worden niet teruggenomen.

Wisselstukken worden niet teruggenomen.

 

Artikel 12: annulatie

Een bestelling zal slechts kunnen worden geannuleerd door de klant mits uitdrukkelijk akkoord van VWR International bv. Bij gebrek aan dergelijk akkoord kan VWR International bv, hetzij de afname en de integrale betaling eisen van de goederen, hetzij kan VWR International bv de overeenkomst als verbroken aanzien en een schadevergoeding vorderen, forfaitair vastgesteld op 50% van de aankoop-, actieprijs van de geannuleerde bestelling.

 

Artikel 13: betalingswaarborgen

VWR International bv behoudt zich het recht voor waarborgen van betaling en/of voorschotten te eisen. Zo kan VWR International bv bijkomende garanties eisen indien de kredietwaardigheid van de klant volgens de gegevens aan VWR International bv verstrekt door een kredietverzekeringsmaatschappij of door derden wijzen op een wankel of onbetrouwbaar krediet. De verdere uitvoering van de overeenkomst kan worden uitgesteld zolang deze niet gegeven zijn. Bovendien heeft VWR International bv het recht om, zo deze waarborgen en/of voorschotten niet binnen een redelijke termijn, welke 30 dagen niet mag overschrijden, kunnen worden gegeven, zonder voorafgaande verwittiging de overeenkomst te aanzien als eenzijdig verbroken lastens de klant en een schadevergoeding aan te rekenen, waarvan sprake in artikel 12, zijnde een forfaitaire vergoeding van 50% van de aankoopprijs.

 

Artikel 14: betalingsvoorwaarden

De facturatie gebeurt uitsluitend elektronisch. De klant verklaart zich hier uitdrukkelijk mee akkoord en aanvaardt de bewijskracht van deze elektronische factuur. VWR International bv garandeert de herkomst, de integriteit en de leesbaarheid van de elektronisch uitgeschreven facturen.

De facturen van VWR International bv zijn betaalbaar op de bedrijfszetel, 14 dagen na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1 % per maand, dan wel de intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is.

Tevens is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

In het geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, staking van betaling, verzoek tot uitstel van betaling -of dit verzoek gerechtelijk wordt geformuleerd, dan wel op officieuze wijze kan VWR International bv een retentierecht uitoefenen op de verkochte goederen en wel tot volledige betaling ervan. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat voor opeenvolgende uitvoeringen van de verschillende koopovereenkomsten, het geheel van de leveringen een globaal pand zullen vormen waarop VWR International bv een retentierecht mag uitoefenen tot volledige betaling van de facturen.

 

Artikel 15: eigendomsvoorbehoud

Onverminderd het risico van de klant met betrekking tot de goederen blijven de verkochte goederen tot volledige betaling van de facturen die er betrekking op hebben, de eigendom van VWR International bv, zelfs indien zij om het even welke verandering hebben ondergaan.

Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud worden het risico en de bewaring van de goederen op de klant overgedragen. De klant verbindt er zich toe de goederen zodanig te bewaren dat zij niet kunnen verward worden met andere goederen, en dat zij kunnen herkend worden als de eigendom van VWR International bv. De betalingen worden eerst in mindering gebracht op de facturen met betrekking tot gebruikte of verder verkochte goederen.

 

Artikel 16: waarborg

Vanaf de dag van de levering van de goederen geeft VWR International bv een waarborg van één jaar op de geleverde goederen, tenzij anders is overeengekomen.

Deze waarborg omvat zowel wisselstukken, werkuren, verplaatsingskosten alsook verpakkingskosten. VWR International bv behoudt zich echter het recht voor verplaatsingskosten alsook verpakkingskosten aan te rekenen indien de goederen zich niet op Belgisch of GH Luxemburgs grondgebied bevinden.

Uitzonderingen op deze waarborg zijn:

  • Abnormaal gebruik of gebruik niet conform de handleiding van de fabrikant
  • Overbelasting door het elektriciteitsnet (max. toegelaten ± 10%)
  • Condensatie, bevriezing, oververhitting, overstroming
  • Stopzetten van de activiteiten door de fabrikant
  • Een aantal onderdelen zijn nooit onder waarborg, zoals lampen, buizen, thermometers en elektrodes, messen, batterijen.

Voor het opmaken van een bestek door de Technische Dienst worden bestekkosten aangerekend.

 

Artikel 17: aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van VWR International bv is beperkt tot het bedrag van de factuur die door VWR International bv aan de klant wordt overgemaakt met betrekking tot de geleverde goederen.

Eveneens is de aansprakelijkheid van VWR International bv beperkt tot de directe schade. Voor indirecte schade en gevolgschade is VWR International bv niet aansprakelijk.

VWR International bv is ook enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid vanwege VWR International bv.

De aansprakelijkheid van VWR International bv is ook beperkt tot het bedrag dat ten aanzien van de betreffende gebeurtenis door de verzekering van VWR International bv wordt uitgekeerd, waarbij een reeks gebeurtenissen die zich voordien in een bepaald verband als één gebeurtenis wordt beschouwd.

VWR International bv is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de aangekochte goederen door de klant of derden.

De klant vrijwaart VWR International bv voor aanspraken van derden ter zake van het gebruik van de door VWR International bv aan de klant geleverde goederen.

Elk advies dat VWR International bv aan de klant verstrekt, is vrijblijvend en kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid vanwege VWR International bv. Dergelijk advies ontheft de klant niet van zijn verplichting de geschiktheid van de geleverde goederen te toetsen voor gebruik en de betreffende goederen op de juiste wijze te gebruiken.

 

Artikel 18: bijzondere specificaties voor chemicaliën en reagentia

De chemische producten die door VWR International bv geleverd worden, zijn overeenkomstig de waarborgvoorschriften of specificaties aangegeven in de catalogi, respectievelijk de specificaties vermeld op de etiketten. In geval van tegenstrijdigheid, hebben de specificaties op de etiketten voorrang.

Het transport van ontvlambare, bijtende, giftige of onwelriekende producten is onderworpen aan bepaalde wettelijke restricties. VWR International bv is onderworpen aan de wettelijke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke producten. De respectievelijke, overeenkomstige, geldende categorieën van gevaarlijke producten worden vermeld in de catalogi.

De klant die bij VWR International bv bestellingen plaatst voor chemische producten, die onderworpen zijn aan voornoemde wettelijke voorschriften, inbegrepen maar niet beperkt tot gevaarlijke en giftige producten, dient hiertoe gerechtigd te zijn en zal alle desbetreffende bestaande wetgeving naleven en respecteren.

 

Artikel 19: toepasselijk recht

Alle overeenkomsten van VWR International bv worden beheerst door het Belgisch recht.

 

Artikel 20: bevoegde rechtbanken

Bij betwisting van welke aard ook zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van VWR International bv bevoegd. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de klant worden verhaald.

 

Versie 21, juni 2022

 

Citibank
IBAN: BE02 5701 3200 5540
BIC: CITIBEBXXXX

VWR International bv
Researchpark Haasrode 2020
Geldenaaksebaan 464 B-3001 Leuven
RPR Leuven - BTW BE 0403.593.343
Tel 016 385 011
Fax 016 385 385
vwr.be@vwr.com 
be.vwr.com

 

Download Flyer